Prestaňte s referendami, nabáda R. Fico Európskych lídrov

Európski predstavitelia by mali prestať s usporadúvaním referend vo svojich krajinách, pretože tým predstavujú nebezpečenstvo pre celú Európsku úniu a euro-zónu. V pondelok to pred novinármi povedal slovenský premiér Robert Fico. Informovala o tom agentúra Reuters. "Žiadam lídrov EÚ, aby prestali s dobrodružstvami, ako boli referenda o v domácich záležitostiach…

Od Atén po brexit… – 13.časť

Univerzálnosť ústavy Ústava SR pri zakotvení práv a slobôd občanov zdôrazňuje významnú skutočnosť, že výkon práv a slobôd jedným občanom nesmie byť na ujmu práv a slobôd iným občanov. Ústava SR vychádza z princípu nedotknuteľnosti a univerzálnosti charakteru prirodzených ľudských práv, teda z toho, že tieto práva občanom nie sú…

Od Atén po brexit… – 12.časť

Základy suverenity SR Ekonomický základ suverenity Slovenskej republiky je zakotvený v čl. 4 Ústavy SR, v ktorom sa hovorí, že: ,,Nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.“ Ekonomický základ suverenity Slovenskej republiky dotvára tretia hlava Ústavy SR pod názvom Hospodárstvo SR. V…

Od Atén po brexit… – 11.časť

O ústave Slovenskej republiky V Ústave Slovenskej republiky je zakotvený princíp suverenity štátu Slovenskej republiky takto: ,, Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné“. ,,Hranice Slovenskej republiky sa môžu meniť len ústavným zákonom“. To je mimoriadne dôležité a mal by to mať na pamäti každý politik na Slovensku, ktorý by…

Od Atén po brexit… – 10.časť

K ústave SR Jedným z princípov, na ktorých je založená súčasná Ústava Slovenskej republiky, je aj princíp medzinárodnoprávne uznávaného neodňateľného prirodzeného práva národov na sebaurčenie. Už v Preambule ústavy sa zdôrazňuje pre vznik modernej Slovenskej republiky právo národov na sebaurčenie, rešpektovanie suverenity národa ako i jeho práva utvárať si slobodne…

Od Atén po brexit… – 9.časť

O ústave SR Ako sme si už povedali, Ústava Slovenskej republiky bola schválená 1. septembra 1992 Slovenskou národnou radou a podpísaná predsedom Slovenskej národnej rady a predsedom vlády Slovenskej republiky dňa 3. septembra 1992 na Bratislavskom hrade. Ústava nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia 1. októbra 1992, keď bola vyhlásená v Zbierke…

Od Atén po brexit… – 7.časť

Cesty k ústavnosti Prvým skutočne historicky dokázateľným štátnym celkom s vlastnými legitímnymi právami, zákonmi i jazykovou kultúrou na našom území bola Veľká Morava. Už v 9. storočí svätí bratia Cyril a Metód pre ňu vytvorili diela Nomokanon a Zákon sudnyj ljudem. Tento Zákon bol prvým právnym poriadkom, ktorý vznikol na…

Od Atén po brexit… – 5.časť

Modernejšia EÚ? Ak má Európa efektívne riešiť svoje problémy, musí sa zmodernizovať. Musí mať k dispozícii účinné a komplexné nástroje prispôsobené nielen fungovaniu Európskej únie rozšírenej z pätnásť na súčasných dvadsaťosem členských štátov, ale aj rýchlym premenám súčasného sveta. Preto bolo treba pravidlá spolužitia, ako ich stanovili staršie zmluvy, aktualizovať.…