Od Atén po brexit… – 12.časť

Od Atén po brexit… – 12.časť

Základy suverenity SR

NIE-BRRUSELU

Ekonomický základ suverenity Slovenskej republiky je zakotvený v čl. 4 Ústavy SR, v ktorom sa hovorí, že: ,,Nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.“ Ekonomický základ suverenity Slovenskej republiky dotvára tretia hlava Ústavy SR pod názvom Hospodárstvo SR. V tejto hlave sa zakotvuje, že: „Hospodárstvo SR sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“ Slovenská republika je colným územím, zriaďuje emisnú banku, chráni a podporuje hospodársku súťaž. Finančné hospodárenie spravuje svojím štátnym rozpočtom, ktorý sa prijíma zákonom. Dane a poplatky sú štátne a miestne a možno ich ukladať len zákonom.


Suverenita štátu obsahuje aj politické aspekty či atribúty. Takými politickými aspektmi suverenity SR sú ústavný inštitút štátneho občianstva SR a inštitút štátneho jazyka. V Ústave Slovenskej republiky bolo zakotvené, že: ,,Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli.“ Toto však zmenila tzv. malá zmena ústavy kvôli neželanému dvojitému občianstvu a dodnes to nie je uspokojivo doriešené.

Štátnym jazykom v Slovenskej republike podľa čl. 6 je slovenský jazyk a používanie iných jazykov než štátneho v úradnom styku ďalej upravuje zákon. Okrem uvedených politických znakov suverenita štátu obsahuje i vonkajšie znaky, ktoré sú taktiež zakotvené v Ústave SR. Ide o štátne symboly SR. Sú to štátna hymna, štátny znak, štátna vlajka a štátna pečať. K vonkajším znakom suverenity štátu je SR môžeme zaradiť i štandardu prezidenta republiky a štatút hlavného mesta SR, ktorým je Bratislava.

Ústavné zakotvenie a existencia ďalších najvyšších orgánov štátu SR, ako sú Vláda SR, ministerstvá a iné najvyššie orgány štátnej správy, Ústavný súd, ako aj sústava súdov na čele s Najvyšším súdom SR a sústava prokuratúr na čele s Generálnou prokuratúrou SR a tiež miestne orgány samosprávy a štátnej správy v tom najširšom slova zmysle tvoria, resp. dotvárajú ďalšie politické znaky suverenity štátu SR.

Jedným zo základných princípov Ústavy SR je princíp zvrchovanosti občanov, od ktorých pochádza štátna moc. Ide o prejav prirodzeno-právnej teórie a teórie zmluvného vzniku štátu, ktorému občania postúpili istú časť svojich práv v záujme zachovania mieru v spoločnosti. Ústava SR je založená i na princípe trojdelenia štátnej moci, ktorá štátnu moc delí na moc zákonodarnú, moc výkonnú a moc súdnu. Ide tu o vzájomné vzťahy najvyšších štátnych orgánov SR, a to Národnú radu, vládu a prezidenta republiky. Ústava SR zakotvuje aj princíp legality, teda zvrchovanosti zákona, ktorý musí byť v súlade s Ústavou SR.
.

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKORR_logo

 

 

 

 

 

Foto zdroj: http://www.odpady-portal.sk/Dokument/102391/zakon-o-odpadoch-schvalila-narodna-rada.aspx