Od Atén po brexit… – 11.časť

Od Atén po brexit… – 11.časť

O ústave Slovenskej republiky

NIE-BRRUSELU

V Ústave Slovenskej republiky je zakotvený princíp suverenity štátu Slovenskej republiky takto: ,, Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné“. ,,Hranice Slovenskej republiky sa môžu meniť len ústavným zákonom“. To je mimoriadne dôležité a mal by to mať na pamäti každý politik na Slovensku, ktorý by aj napriek tomu, že mnohé právomoci štátu sú nezlučiteľné s nadvládou EÚ bez rozhodnutia občanov v referende, zbavuje tento štát časti suverenity…


S tým korešponduje aj princíp, ktorý sa nielen deklaruje v článku Ústavy Slovenskej republiky, ale premieta sa do mnohých ďalších ustanovení. Je to princíp právneho štátu. Na jednej strane vyjadruje požiadavku, aby vláda bola vládou práva a nie vládou ľudí, na druhej strane však tiež vyjadruje, že ,,nie moc vytvára právo, ale právo vymedzuje hranice moci“.

Existujú aj názory, že prirodzené právo stojí nad právom, ktoré tvorí štát, a to bez ohľadu na to, či formou všeobecne záväzných právnych aktov, alebo individuálnych právnych aktov. V súčasnosti sa často charakterizuje v zjednodušenej podobe právny štát ako bezvýnimočné panstvo zákona, ktorý zaväzuje všetky štátne orgány, teda i zákonodarný zbor, a musí tak ísť v každom prípade o zákonnosť realizácie všetkej štátnej moci. V zásade tak, ako je každý jeden človek subjektom práva, rovnako i každý štátny orgán je subjektom práva. Z toho teda vyplýva, že ak štát má byť právnym štátom, tak ,,štát musí byť presne definovaný prostredníctvom práva, v právnom poriadku musia byť obsiahnuté mnohé garancie proti porušeniu práv, rozsah, prostriedky a medze jeho aktivity, takisto aj sféra slobody občanov“. Aj podľa medzinárodného práva je zjavné, že uvedené požiadavky na charakteristiku právneho štátu Ústava Slovenskej republiky spĺňa.

Ústava Slovenskej republiky zakotvuje aj princíp suverenity ľudu, a to tak, že v čl. 2 ods. 1 sa uvádza: ,,Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo“. Princíp suverenity ľudu je nepriamo zakotvený aj v piatej hlave Ústavy Slovenskej republiky, ktorá upravuje postavenie, pôsobnosť, štruktúru a organizačné formy činnosti Národnej rady Slovenskej republiky a jej orgánov, ako aj postavenie práva a povinnosti poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky zakotvuje Národnú radu SR ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky. Národná rada je teda jednoznačne najvyšším orgánom štátnej moci, najvyšším zastupiteľským orgánom Slovenskej republiky a taktiež najvyšším orgánom reprezentujúcim suverenitu ľudu. Škoda len, že podľa správania mnohých poslancov NR SR to tak často vôbec nevyzerá…

.

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKORR_logo

 

 

 

 

Foto zdroj: http://domov.sme.sk/c/20124516/do-parlamentu-prvy-raz-zasadli-novozvoleni-poslanci.html