Od Atén po brexit… – 10.časť

Od Atén po brexit… – 10.časť

K ústave SR

NIE-BRRUSELU

Jedným z princípov, na ktorých je založená súčasná Ústava Slovenskej republiky, je aj princíp medzinárodnoprávne uznávaného neodňateľného prirodzeného práva národov na sebaurčenie. Už v Preambule ústavy sa zdôrazňuje pre vznik modernej Slovenskej republiky právo národov na sebaurčenie, rešpektovanie suverenity národa ako i jeho práva utvárať si slobodne spôsob a formu svojho národného života.


pictureTento národný princíp v Ústavy SR, zdôraznení pri konštituovaní Slovenskej republiky bol vzhľadom na potrebu spolužitia s národnostnými menšinami a etnickými skupinami žijúcimi na území Slovenskej republiky doplnený ešte aj občianskym princípom v tom duchu, aby aj príslušníci národnostných menšín a etnických skupín cítili spolupatričnosť k Slovenskej republike a tiaž aby mali spoluzodpovednosť pri uplatňovaní demokratickej formy vlády ako záruky slobodného života, rozvoja duchovnej kultúrny a hospodárskej prosperity. Občiansky princíp sa jasným spôsobom presadzoval už po novembri 1989 najmä v štátno-právnych diskusiách, či už v súvislosti s tendenciou zachovať spoločný štát Slovákov a Čechov, alebo v súvislosti s diskusiou o základných občianskych právach a slobodách, medzi ktoré patria aj práva národnostných menšín a etnických skupín.

Diskusia o takýchto princípoch sa pomerne ostro vyhrotila medzi stúpencami zachovania spoločného štátu Česko-Slovenska a národno-emancipačne orientovanými slovenskými skupinami. Komplikácie pre českú stranu priniesli požiadavky z Moravy, smerujúce k uznaniu samostatnej moravskej národnosti, a následne aj uznanie Moravy ako ďalšieho členského štátu česko-slovenskej federácie. V kontexte týchto sporov sa nakoniec ukazovali nielen rozkol medzi Čechmi a Slovákmi, ale aj existencia rozdielnosti medzi českými a moravskými krajmi.

Určitou kombináciou národného a občianskeho princípu v ústave je princíp rovnoprávnosti národa a národnostných menšín a etnických skupín. Dá sa dokonca povedať, že príslušníci národnostných menšín a etnických skupín sú v istej miere zvýhodnení tzv. pozitívnou diskrimináciou oproti štátotvornému slovenskému národu. Nikde v ústave totiž nie je ani zmienka o zárukách všestranného rozvoja štátotvorného národa, ale podľa čl. 34 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky ,,občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny sa zaručuje všestranný rozvoj“. Aj z toho vidno, že ústava nebola a nie je dokonalá a stále v nej bolo i je čo upravovať.

.

 

 

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKORR_logo

 

 

 

 

Foto zdroj: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=51231