Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika zostala členským štátom EÚ?

Zúčastnite sa prieskumu ako by ste hlasovali v REFERENDE

Súhlasíte s tým, aby právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie mali prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky?

Zúčastnite sa prieskumu ako by ste hlasovali v REFERENDE

Petícia občanov Slovenskej republiky za vyhlásenie referenda adresovaná prezidentovi SR

V súlade s ÚSTAVOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, zákona č.460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a ust. Čl.95 ods.1, referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov ….  Žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby zvolal referendum na základe petície občanov v súlade s ust. Čl. 27 Ústavy SR  a Zákonom o petičnom práve č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, predloženej petičným výborom uvedeným nižšie, aby sa vykonalo referendum v súlade s čl. 93 ods.1 a ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého: „Referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi, alebo o vystúpení z tohto zväzku. Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu“.
Slovenská republika sa stala súčasťou najmasovejšieho rozšírenia Európskej únie (EÚ) a 1. mája 2004 sa stala členským štátom EÚ.
MY OBČANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SME PRESVEDČENÍ, ŽE:
V čase pristupovania Slovenskej republiky za člena spoločenstva EÚ slovenskí občania neboli dostatočne informovaní o výhodách a nevýhodách byť členským štátom spoločenstva EÚ a taktiež v tom čase nevedeli akým smerom sa spoločenstvo EÚ bude neskôr uberať. My, občania Slovenskej republiky sme presvedčení, že máme právo prehodnotiť svoj postoj a názor na  zotrvanie, alebo vystúpenie Slovenskej republiky zo spoločenstva EÚ, alebo aj v prípade zotrvania v EÚ, občania Slovenskej republiky majú ústavné právo ne/súhlasiť, že právne záväzné akty  Európskych spoločenstiev a Európskej únie ne/majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky (ústavný zákon článok 7 odsek 2).
V súlade so zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie:  „Každý členský štát sa môže rozhodnúť vystúpiť z Únie v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami“.

 

Preto žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby vyhlásil referendum s nasledovnými otázkami:

1.    Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika  zostala  členským štátom EÚ?

ÁNO  alebo  NIE

2.    Súhlasíte s tým, aby právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie mali prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky?

ÁNO  alebo  NIE